AddGreen arbetar med

TRÄDGÅRDSDESIGN &
LANDSKAPSPLANERING

Vad vi gör

Vi formger och utvecklar utemiljöer av olika slag såsom parker, trädgårdar, bostadsgårdar och företagsmiljöer. Tjänsterna består främst av att ta fram ritningar och dokument men vi är även ute och planterar och sköter det vi har ritat.

Vår utgångspunkt är att kombinera funktion och estetik utifrån användarens behov. Utemiljön ska anpassas till platsens förutsättningar och människorna som ska använda den.

Målsättningen är att skapa vackra utemiljöer av olika slag och hitta kreativa lösningar beträffande form, växter, material, skötselnivå och innehåll. Arbetsprocessen handlar förstås om formgivning, men den handlar även om att skapa en plan som är genomförbar och långsiktigt hållbar.

Upplägg och innehåll anpassas alltid utifrån det som passar bäst för varje projekt. Vi jobbar med allt i från moodboards, idéskisser, växtförslag till illustrationsplaner, markplaneringsplaner och bygglovsritningar.

Alla uppdrag är olika och vi skräddarsyr varje gång.

EXEMPEL PÅ VÅR

ARBETSPROCESS

Möte på plats med uppdragsgivaren

Ett första möte som hålls på den plats som ska göras om eller uppdateras. Vi pratar ihop oss om uppdraget och svarar på varandras frågor. Det är av stor betydelse att få se platsen och de befintliga förhållandena för att få en bra helhetsbild.

Det är också viktigt att få träffa uppdragsgivaren för att prata igenom önskemål, ekonomiska ramar, idéer, planer och eventuella problem som behöver lösas. Utifrån detta första möte skrivs en offert och uppdragsbeskrivning.

Platsanalys
& inmätning

En analys av platsens förutsättningar och möjligheter samt inmätning av befintliga element som ska sparas såsom träd, förråd, trappor, staket etc.

Inför detta behöver vi få tillgång till:
tomtkarta/baskarta/primärkarta för tomten/fastigheten samt om möjligt även befintliga husritningar. Vi kan även hjälpa till med att beställa kartor om så önskas.

Upprättande av skalenligt digitalt ritningsunderlag. Baseras på erhållna tomtkartor samt egna inmätningar.

Illustrationsplan
& moodboard

En illustrationsplan med tillhörande moodboard tas fram. Illustrationsplanen visar trädgårdens utformning och dispositionen av innehåll och funktioner.

Ett moodboard innehåller exempelbilder och text som beskriver stilen och känslan samt tydliggör olika funktioner, materialval, karaktärsväxter m.m.

Avstämningsmöte

Illustrationsplan med moodboard presenteras och stäms noggrant av med uppdragsgivaren. Sedan görs eventuella justeringar/revideringar.

Illustrationsplanen färdigställs.

Markplaneringsplan

Utifrån avstämd illustrationsplan tas en markplaneringsplan fram som tydliggör vad trädgårdens olika delar och ytor ska bestå av och hur de förhåller sig till varandra (gräsmatta, grus, växtbädd, gång, trappa, olika kanter, mer exakta materialval o.s.v.) för att underlätta anläggningsarbetet och innehåller bl.a.: mått och höjder, information om schaktdjup, särskilda markarbeten, viktiga linjer, stenläggningsmönster m.m.

Till markplaneringsplanen hör även växtbäddsanvisningar inför anläggning, de innehåller rekommendationer på jorddjup, lämplig ny jord samt andra viktiga aspekter för att bygga långsiktigt hållbara växtbäddar.

Slutleverans

Samtliga dokument levereras digitalt som pdf:er (och A3-utskrifter i färg om så önskas). Dokumenten kan användas vid offertförfrågan till trädgårdsanläggare/markentreprenörer samt under själva anläggningsarbetet.

VÅRA

TILLÄGGSTJÄNSTER

Platsmöten

Platsmöten med trädgårdsanläggare och uppdragsgivare, både inför och under anläggningsskedet, för att diskutera och stämma av t.ex. detaljer kring materialval, utformning, höjder, eventuella ändringar m.m.

Belysningsskiss

Belysningsskiss med placering och förslag på typ av belysning/armatur samt beskrivning av vilken effekt och upplevelse som ljussättningen är tänkt att ge. Vid behov kan en ljusdesigner sedan ta vid för att välja rätt ljuskällor och armaturer.

Växtkomposition

Planteringsplaner och växtlistor med släkte, art och sort för samtliga växter, antal plantor, kvalitet/storlek och alla växters placering. Dessa fungerar både som underlag vid växtbeställning samt som anvisning vid plantering.

Plantering & skötsel

Vi kan hjälpa till med inköp av växter, vi har kontakt med plantskolor och odlare både i Sverige och utomlands och kan erbjuda prisvärda växter av hög kvalitet.

Vid större projekt kan vi ombesörja plantering av alla växter och även sköta dem sedan, antingen löpande eller som stöttande punktinsatser.

AddGreen samarbetar med flera duktiga trädgårdsmästare som ingår i vårt planterings- och skötselteam.

Övriga
tilläggstjänster

  • Eventuella bygglovs- och/eller marklovshandlingar.
  • Utrustningsplan.
  • Anläggningsbeskrivning.
  • Detaljritningar, sektioner/snitt m.m.
  • Skötselplan/Skötselbeskrivning.