SOLNA

BRF TALLEN

Förnyelse av utemiljön med funktionalitet i fokus samt ett estetiskt helhetsgrepp för fastighetens entrésida. Förbättrade funktioner för bl.a. sophantering, vattenavrinning, ramper och sittplatser.

Målet är att skapa snygga och prydliga entréer med hållbara och tidsenliga material. Svensk granit i kanter, stödmur och entrégångar ger hållbara ytor med lång livslängd som åldras vackert. Lättskött och tydligt med stålkanter som ramar in planteringsytorna mot gräs och grus.

Intill båda entréerna förnyas planteringarna med bra jord och växter som ger fina effekter året om; tidiga vårlökar, sommarblomning, höstfärger och vintergröna bladverk.

Växterna som föreslås är både tåliga och vackra samt får rätt slutstorlek för respektive plats. Marktäckande växter i planteringarna gör dem lättskötta. Tanken är att små skötselinsatser ska ge mycket tillbaka.

VÄLLINGBY C

SVENSKA BOSTÄDER

Storskaliga planteringar kring bostadshus och affärslokaler. Robusta och lättskötta planteringar med växtval ur Svenska Bostäders växtanvändningslistor av Stefan Mattsson.

Stora sjok av buskar i kombination med dekorativa ytor av perenner närmast entréer, sittplatser och gångvägar.

Uppdraget var att först rita skisser av helheten och växtvalen, och efter godkännande ta fram växtlistor, mängda alla växter och rita planteringsplaner för de olika ytorna.

LIDINGÖ

GÅSHAGA BRYGGA
SAMFÄLLIGHET

En uppgradering av Gåshaga brygga samfällighets utemiljö. Förstärka platsens inneboende värden och skapa en koppling mellan utemiljö och arkitektur. Använda platsens ursprung och belägenhet som inspirationskällor.

Idé: Den okonstlade arkitekturen och platsens industriella inslag möter skärgårdens växter och hamnens robusta material.

Mål: Höja upplevelsevärdet och nyttan med utemiljön. Utnyttja ytorna och skapa gemensamma små fickparker. Åstadkomma rätt känsla och karaktär för denna speciella plats. Skapa en ännu bättre boendemiljö!

Uppdrag: Konceptunderlag, presentation för samfälligheten, övergripande konceptskisser, utformning och gestaltning av valda ytor, växtförslag och planteringsplaner. Plantering, projektledning och löpande skötsel.

EKNÄS

DILIGENTIA

Ett litet torg i hjärtat av ett trevligt bostadsområde behövde rustas upp och göras om. Uppdraget var att göra om den alltför öppna och tråkiga ytan till ett socialt och grönt torg med många sittplatser.

Häckar och ny stenläggning delar upp torget i mindre rum, prydnadsaplar skapar grön volym och ger vandrande skugga. Hortensior och marktäckande perenner ger lummig grönska.

De nya utemöblerna från Nola signalerar 50/60-tal och ger rätt karaktär tillsammans med den befintliga låga muren av ölandskalksten som lyckligtvis bevarats.

STOCKHOLMS INNERSTAD

OLOV LINDGREN

Uppdraget var att skapa en helt ny utformning för denna innergård på Södermalm med både ett modernt och tidlöst uttryck. Målet var att skapa en gård som är snygg att se på året om både utifrån (när man vistas på gården) och inifrån (när man tittar ut på gården uppifrån).

Föreningen önskade flera olika trevliga sittplatser, avskärmning mot intilliggande gård, ny markbeläggning och uppdaterade materialval. Stort fokus lades även på nya upphöjda planteringsytor och stora planteringskärl med lummiga växter för att skapa en gård som är riktigt grönskande och inbjudande.  Andra viktiga parametrar var cykelparkeringar, funktionalitet, hållbarhet och tillgänglighet.

AddGreen tog fram gestaltningsplan, markplaneringsplan inkl. förslag på utomhusbelysning, anläggningsbeskrivning inkl. växtbäddsanvisningar, utrustningsplan samt planteringsplaner.

INNERGÅRD SÖDERMALM

BRF KASTANJEN SOHO

Uppdraget var att skapa en helt ny utformning för denna innergård på Södermalm med både ett modernt och tidlöst uttryck. Målet var att skapa en gård som är snygg att se på året om både utifrån (när man vistas på gården) och inifrån (när man tittar ut på gården uppifrån).

Föreningen önskade flera olika trevliga sittplatser, avskärmning mot intilliggande gård, ny markbeläggning och uppdaterade materialval. Stort fokus lades även på nya upphöjda planteringsytor och stora planteringskärl med lummiga växter för att skapa en gård som är riktigt grönskande och inbjudande.  Andra viktiga parametrar var cykelparkeringar, funktionalitet, hållbarhet och tillgänglighet.

AddGreen tog fram gestaltningsplan, markplaneringsplan inkl. förslag på utomhusbelysning, anläggningsbeskrivning inkl. växtbäddsanvisningar, utrustningsplan samt planteringsplaner.

SOLNA

STORGRUNDET
FASTIGHETS AB

Bostadsgården har ett fint läge innanför en L-formad huskropp. Uppdraget var att göra den befintliga uteplatsen mer inbjudande och addera växtlighet som inramning och för att öka upplevelsevärdena.

Uteplatsen ramas in av en robust spaljé med klätterväxter, buskar och perenner som ger fina årstidsvariationer. De omgivande gräsmattorna och buskagen fick en tydlig och rundad form för att bli ett mer harmoniskt blickfång och avslut.

AddGreen planterade växterna och sköter planteringarna kontinuerligt i samråd med fastighetsägaren.

LINKÖPING

VALLA-
STADEN

Uppdraget var att i samarbete med Arkitektstudio Witte och Blackbird ta fram en markplanering för gårdsmarken framför tre stycken flerbostadshus, vart och ett med sitt eget arkitektoniska uttryck. Gårdsmarken skulle utformas med fokus på tillgängliga entréer, ett gångstråk med sittplatser, gott om cykelparkeringar, fruktträd och dekorativa planteringsytor som även skulle kunna omhänderta takvatten från ört-sedumtaket tillsammans med öppna ränndalar.

Utformningen och innehållet skulle utgå från ett övergripande idéprogram för projektet LinköpingsBo2016 vars tre grundpelare var kunskap, social hållbarhet och kreativitet. Även ett omfattande kvalitetsprogram för området låg till grund för arbetet.