Stockholm | Norrmalms stadsdelsförvaltning

Låt Kungsholmen blomstra!

Ett odlingsevent för att skapa delaktighet och samtal om parkutveckling inom Kungsholmens stadsdelsområde samt att synliggöra arbetet med parkplanen. I fyra parker iordningsställdes odlingsplatser där allmänheten bjöds in till spontan och tillfällig stadsodling.

Projektet handlade inte om att starta en permanent stadsodling utan om att testa och skapa en dialog om hur platserna skulle kunna utvecklas.

AddGreen tog fram idéskisser för de fyra utvalda platserna med förslag på hur odlingsytorna skulle utformas och byggas upp. Skisserna fungerade sedan även som underlag för mängdberäkning och planering av inköp och arbetstimmar.

AddGreen stod även för det praktiska utförandet med planering, projektledning och byggnationer av de fyra olika platserna för stadsodling med pallkragar i olika höjder, inbyggda sittplatser, jord, skyltning, vattentankar med mera.

REGION GOTLAND

ALMEDALEN
PARK

Växtförslag till planteringsytor i Almedalen som skulle förnyas och göras om helt.

Blommande och iögonfallande planteringar med perenner och buskar för planteringsytor vid dammen. Extra fokus på höjdpunkt i juli (Almedalsveckan) men ska vara fint året om med vårlökar och tidiga perenner på våren samt höstfärger och fina prydnadsgräs på hösten. Skalenlig planteringsplan och växtlista.

Växtförslag för ny buskplantering utmed ett plank upp mot Almedalens scen, samt en blommande planteringsyta med perenner och buskar vid flaggstängerna för att vara fint i bakgrunden vid TV-sändningar.

Skalenlig planteringsplan och växtlista.

ASTRID LINDGRENS NÄS

APELLUNDEN

Uppdraget var att göra växtkompositionen och planteringsplaner för befintliga planteringsytor med en apellund som utgångspunkt. Karaktären för planteringarna gjordes utifrån den konstnärliga ledaren Karin Eliasssons beskrivning och önskemål.

En förstärkt äng med rörelse och liv. Naturligt, vilt och vackert. Höga skira uppstickande blomstjälkar och lätta gräsvippor över en relativt låg, men fluffig bottenvegetation av bl.a. nävor, vädd och smultron.

Apellunden är också en trädgårdsservering inramad av spaljérade äppelträd där barnen kan plocka smultron i planteringarnas kanter. Planteringarna behöver vara dekorativa och blomma betydligt längre än en äng, men växterna är valda för att ge associationer till ängens midsommarblomster, ängsvädd och skira gräs.

Elinore & Carl Tham

DJURGÅRDSBRUNN

Inledande konceptuellt arbete inför gestaltning av utemiljö och trädgårdar vid Djurgårdsbrunn. Konceptet, idéer och vision för utemiljö/trädgård utgår från redan framtaget material från Koncept Arkitekter och Elinore Tham samt en genomförd kulturmiljöutredning.

Målsättningen är att skapa ett starkt besöksmål, en både vacker och funktionell plats, en oas för rekreation, möten och upplevelser året om, förstärka och bevara natur- och kulturvärden och tydliggöra tankar kring hur man kan förädla platsen.

Uppdraget var att återskapa och nytolka delar av axeln genom anläggningen, förstärka siktlinjer, skapa rumsliga kvaliteter, skapa samband mellan de olika tomterna och rummen, koppla området till omgivningen samt gestalta trädgården så att den återfår den arkitektoniskt höga nivå den tidigare hade med trädrader, bersåer, rabatter och köksträdgård.

Fabrique | GOTLAND

LEVA KUNGSLADOR

Uppdraget var snygga till hela utemiljön på ett så enkelt sätt som möjligt, förenkla logistiken och skapa fler sittplatser ute i Leva Kungsladors stora trädgård. Nya ytor grusades och möblerades, kanter renoverades, tak blev pergolor, växter i kärl planterades.

En stor planteringsyta gjordes om och planterades med enbart ätliga växter, varav merparten perenna. Tanken är att köket ska kunna gå ut och plocka örter och ätbara blommor till smaksättning och dekoration.

Fokus i växtvalen ligger på lättskötta växter med blomningstid under högsommaren för att rabatten även ska bli ett vackert och spännande blickfång för alla besökare under högsäsong.

Fabrique | GOTLAND

Rute Stenugnsbageri

Vi har haft glädjen att samarbeta med Fabrique ända sedan 2012 med målet att skapa en fantastisk plats att besöka vid Rute Stenugnsbageri.

Initialt handlade det om att utforma ytorna så att det blev fler möblerbara ytor för de många cafébesökarna. De olika platserna i trädgården avgränsades sinsemellan med plats- och måttanpassade planteringslådor. De byggdes av återvunnet material från ett garage på tomten som revs.

Växterna valdes för att passa ihop med den karga omgivande naturen och för att klara det torra och soliga klimatet. Sedan dess har ägarna fortsatt att varsamt utveckla platsen med ett växthus, parkering, rosplanteringar med mera – och snart är det dags att bygga nya lådor och renovera/vidareutveckla valda ytor.

GOTLAND

KRUSMYNTAGÅRDEN

Vårt uppdrag var att ta fram en plan för ett estetiskt helhetsgrepp samt förnyelse/uppdatering av utemiljön på Krusmyntagården med fokus på långsiktighet.

Syftet är att skapa en vacker och funktionell utemiljö som bidrar till att förstärka upplevelsen av platsen, lyfta fram de befintliga värdena och göra platsen till ett ännu mer populärt utflyktsmål.

Genom att tydliggöra trädgårdens olika rum/delar med varierande innehåll och funktioner såsom en lekplats med fika och kul familjehäng, en lugnare avdelning för sittande middag, ytor för att stanna länge och sitta bekvämt och titta ut mot havet med kaffe eller drinkar på kvällen och inte minst en vacker och välfungerande örtagård med bänkar och gångar att strosa igenom.

Målet med vårt förslag är att skapa en tidlös miljö som inte blir omodern, som håller lång tid framöver, med stark koppling till miljömedvetenhet, lokala produkter och bra materialval med koppling till Gotland och det havsnära läget som utgångspunkt. För att värna om miljön och förutsättningarna på Gotland bör dagvattenhanteringen planeras väl.

En annan aspekt är att bygga in bra livsbetingelser för bin, humlor, fjärilar m.m. Att väva in odlingar av bär, grönsaker och örter som till kan användas i restaurangen skapar också ett mervärde.

Kåbo i Uppsala

Setune Fastigheter

Koncept Arkitekters ritningar och moodboard för hus och trädgård var utgångspunkten för vårt arbete. Vårt uppdrag var att justera markplaneringsplanen utifrån ett trädgårdsperspektiv på funktion, skötsel, växter m.m. och ta fram en illustrationsplan för trädgården som även inkluderade planteringsplaner och växtbäddsbeskrivningar.

Målsättningen var att skapa en sammanhängande helhet för trädgård och byggnad, en grönskande vacker plats med möjlighet till umgänge och vistelse på olika platser runt huset och poolområdet samt att skapa avskärmning mot grannfastigheterna.

SOLNA

PIPERS PARK

Kontorsbyggnad i kulturhistorisk parkmiljö. En herrgårdsliknande byggnad i Bergshamra, tidigare Statens växtskyddsanstalt, som idag används som kontor, skulle tillbyggas samt att parken skulle delvis planeras om, men samtidigt bevaras.

Mål: Att lyckas förena landskapsarkitektoniska kvaliteter, funktionskrav och de kulturhistoriska värdena. Parkens kvaliteter skulle tillvaratas och förstärkas, trots att många nya parkeringsplatser skulle anordnas. Den värdefulla gårdsplanen och anläggningens mittaxel skulle framhävas och hållas fri från parkeringsplatser. Stort fokus på hög kvalitetsnivå och rätt materialval.

Uppdrag: med utgångspunkt i befintliga handlingar från Nyréns arkitektkontor ta fram en detaljerad markplaneringsplan gällande stenmaterial, övergångar, växtval m.m. för ytor i anslutning till byggnaderna, gårdsplan med rundel samt placering av olika växtelement såsom häckar och rabatter.

Växtgestaltning och planteringsplaner för samtliga grönytor.
Plantering av samtliga växter genomfördes av AddGreen 2017.